dodał/a: Elżbieta Szymańska dnia: 03.06.2017 r. o godzinie: 09:52
0

Większość zwykłych osób sądu unika jak ognia i drogę sądową uznaje za ostateczność. Wynika to m.in. z rygorystycznego formalizmu postępowania sądowego, a także z kosztów które takie postępowanie może generować. W przypadku chęci dochodzenia naszej wierzytelności przed sądem oprócz opłaty sądowej należy jeszcze przecież opłacić prawnika, który przygotuje odpowiedni pozew. Jeśli przedmiot sporu jest dość niski, to może się okazać, że koszt prawnika może go przewyższyć. To powoduje, że wierzyciele nierzadko rezygnują z dochodzenia swoich roszczeń.

Polski ustawodawca chcąc ułatwić procedurę sądową w najprostszych sprawach wprowadził tzw. elektroniczne postępowanie upominawcze nazywane w skrócie EPU. Postępowanie to toczy się w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu www.e-sad.gov.pl. Sam pozew składa się wypełniając odpowiednie rubryki w formularzu elektronicznym widniejącym na stronie po uprzednim zalogowaniu do wcześniej utworzonego konta na wskazanym portalu. Ciekawostką jest, że sąd rozpatrujący sprawy w EPU znajduje w Lublinie (Sąd Rejonowy Lublin-Zachód).

KIEDY MOŻNA SKORZYSTAĆ Z EPU?

Nie każde roszczenie może być dochodzone w EPU. W postępowaniu tym można dochodzić tylko roszczeń pieniężnych (czyli postępowanie to nie będzie właściwe np. w sprawie o wydanie jakiejś rzeczy). Ponadto można dochodzić roszczeń, które stały się wymagalne (tj. takie, których można dochodzić przed sądem) w okresie nie dłuższym niż 3 lata przed wniesieniem pozwu.

Przykład: Wierzyciel wystawił fakturę w dniu 15 maja 2015 r. z terminem zapłaty do dnia 29 maja 2015 r. Faktura stała się wymagalna w dniu 30 maja 2015 r. Wierzyciel, jeśli chce skorzystać z EPU, musi złożyć pozew najpóźniej 30 maja 2018 r.

ZALETY EPU

Podstawową zaletą EPU jest jego odformalizowanie. Osoba chcąca złożyć pozew w EPU musi na dobrą sprawę tylko dysponować numerem PESEL lub NIP dłużnika (lub nr KRS w przypadku osób prawnych) oraz datę wymagalności dochodzonego roszczenia.

Do składanego drogą elektroniczną pozwu, w przeciwieństwie do tradycyjnej drogi sądowej, nie trzeba dołączać żadnych dowodów ani załączników. Wystarczy tylko wymienić i opisać dowody, których w posiadaniu jesteśmy, a które świadczą o zasadności naszego roszczenia (np. umowa, faktury itp.). Dopiero w przypadku wniesienia przez osobę pozwaną sprzeciwu będziemy zobowiązani do złożenia wymienionych w pozwie dowodów.

Kolejną zaletą, nie mniej istotną od tej wskazanej wyżej, jest niższa opłata sądowa w porównaniu z tradycyjnym „papierowym” postępowaniem sądowym. W zwykłym postępowaniu co do zasady opłata sądowa, którą należy uiścić przy złożeniu pozwu, wynosi 5 % dochodzonej przez nas kwoty (tzw. wartość przedmiotu sporu). W przypadku EPU opłata sądowa została ustalona na ¼ tej kwoty, tj. 1,25 % wartości przedmiotu sporu (opłata nie może jednak wynosić mniej niż 30 zł). Jest to odczuwalna różnica, która zachęca do korzystania z EPU. Co ciekawe, opłatę sądową można wnieść wyłącznie poprzez system e-Card (przelewem internetowym lub kartą płatniczą).

Kolejnym ułatwieniem jest, w przypadku uprawomocnienia się nakazu zapłaty wydanego w EPU, możliwość wszczęcia egzekucji za pośrednictwem platformy EPU. W tradycyjnym postępowaniu, aby wszcząć egzekucję należy złożyć odpowiedni wniosek w wersji papierowej do komornika. W przypadku EPU takiej konieczności nie ma. Wystarczy z listy widniejącej w odpowiednim formularzu na portalu EPU wybrać komornika, który ma prowadzić nasze postępowanie egzekucyjne.

WADY EPU

Korzystanie z EPU nie ma jednak samych zalet. Postępowanie to stało się niejako ofiarą własnego sukcesu. Firmy windykacyjne składają codziennie w EPU pozwy idące w tysiące sztuk przez co powodują olbrzymie zatory w rozpatrywanych sprawach. Postępowanie elektroniczne, które z definicji powinno być błyskawiczne, bywa czasami bardzo długie. Dla przykładu autor niniejszego wpisu czekał w ostatnim czasie na wydanie nakazu zapłaty w EPU ponad 5 miesięcy. W tradycyjnym postępowaniu nakaz zapłaty jest wydawany zazwyczaj w terminie zbliżonym do jednego miesiąca. Jeśli zatem zależy nam na czasie, to wskazane jest złożenie pozwu drogą tradycyjną. Natomiast jeśli główną przeszkodą dla złożenia pozwu w tradycyjny sposób jest wysoka, 5-procentowa opłata sądowa, to lepszym będzie skorzystanie z EPU.

Piotr Skorupski - adwokat: piotr.skorupski@kwps.pl

Zdjęcie przedstawia logo kancelarii prawnej Wąsik&Skorupski. Logo składa się z dziewięciu rąbów. Cztery rąby z lewej strony sa koloru szarego, a cztery rąby z prawej stronie sa w kolorze granatowym.Napis Wąsik&Skorupski jest koloru granatowego

 0 osób lubi ten post
Dodaj komentarz